ابّار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابّار ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن علی ابار نخشبی، اَبّار، ابوالعباس احمد بن علی بن مسلم نخشبی محدث بغداد (د ۲۹۰ق/۹۰۳م)
ابراهیم بن فضل ابار اصفهانی، ابراهیم بن فضل ابار اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار