اتاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه قسمتی از خانه اتاق اطلاق می‌شود و احکام آن در بابهای طهارت و صلات آمده است.


استحباب افروختن چراغ در اتاق میت

[ویرایش]

افروختن چراغ به هنگام شب در اتاقی که میت در آن قرار دارد، مستحب است.

نماز خواندن در اتاق عکس دار

[ویرایش]

نماز خواندن در اتاقی که در آن عکس نصب شده مکروه است.

نماز خواندن در اتاق جُنُب

[ویرایش]

نماز خواندن در اتاقی که جُنُبی در آن باشد، مکروه است.

نماز در اتاق مجوس، سگ و ظرف شراب

[ویرایش]

بنا بر قول مشهور، نماز خواندن در اتاقی که در آن مجوسی ، سگ غیر شکاری و ظرفی از شراب یا ادرار باشد، مکروه است.

استحباب نصب آیة الکرسی در اتاق

[ویرایش]

اگر ارتفاع دیوار اتاق بیشتر از هشت ذراع باشد، مستحب است آیة الکرسی سر هشت ذراع یا بالاتر از آن نوشته شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۰.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۹۲.    
۳. خمینی، روحالله، توضیح المسائل، ص۱۲۴.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۸۶.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۰.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۶۹.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۲-۳۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۴۱.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز
جعبه ابزار