اتحاد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اتحاد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اتحاد (فقه)، به معنی یکی بودن دو چیز یا بیشتر به لحاظ جنس، مکان، زمان و مانند آن و دارای کاربرد در فقه
اتحاد (منطق)، به معنی یکی بودن دو چیز یا بیشتر به لحاظ جنس، مکان، زمان و مانند آن و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار