اتصال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اتصال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اتصال (فقه)، به معنی پیوستگی، چسبیدن و عدم فاصله بین دو چیز و دارای کاربرد در فقه
اتصال (منطق)، پيوند و ملازمه و وابستگى بين مقدّم و تالى در قضاياى شرطى‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار