اجماع منقول به تواتر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع منقول به تواتر به معنای نقل اجماع فقها به صورت متواتر می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

اجماع منقول به تواتر، مقابل اجماع منقول به خبر واحد می‌باشد و آن، اجماعی است که نقل آن به طریق تواتر انجام گرفته است؛ به بیان دیگر، هرگاه تعداد زیادی از علما که‌ به‌طور عادت، تبانی آن‌ها بر کذب محال باشد، تحقق یافتن اجماعی را نقل کنند، به آن، اجماع منقول به تواتر می‌گویند. بنابراین، در صورتی که عده زیادی از فقها که تعداد آن‌ها در حد تواتر است تلاش نموده و فتاوای علما را جمع نموده و اتفاق آنان را در مسئله‌ای به دست آورند، آن گاه محصول تلاش خویش را برای مجتهد دیگر بیان نمایند، اجماع منقول به تواتر، محقق می‌گردد.

نکته

[ویرایش]

اجماع منقول به تواتر از نظر حجیت ، حکم اجماع محصل را دارد.
در کتاب « اصول الفقه » آمده است:
«ثم النقل تارة یقع علی نحو التواتر و هذا حکمه حکم المحصل من جهة الحجیة».
[۷] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۵۰.
[۸] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.
[۱۲] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۸.    
۲. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۵۸.    
۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۲۷ - ۲۲۹.    
۴. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص۲۲۶-۲۲۷.    
۵. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۳۲.    
۶. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۴.    
۷. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۵۰.
۸. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.
۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۶.    
۱۰. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص ۵۱۰-۵۰۹.    
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.
۱۲. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۶، برگرفته از مقاله «اجماع منقول به تواتر».    


رده‌های این صفحه : اجماع منقول
جعبه ابزار