احاطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحاطه‌ در منطق عبارت است از ادراک و‌ اندر یافتن چیزی به نحو تامّ و کامل.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

ادراک و‌ اندر یافتن چیزی بنحو تامّ و کامل را احاطه گویند.
«و این‌قدر اشارتی است به تصوّر ماهیت علم منطق، و تنبیهی بر فایده آن به حسب امکان در این موضع. چه احاطه به کنه آن بعد از تحصیل تمامی علم تواند بود».
«معظم ماهیاتی که عقول و اذهان را به آن احاطتی تواند بود در تحت این ده مقوله محصور است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۴.    


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۷.    


رده‌های این صفحه : ادراکات | اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار