احترام شعائر حج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از شعائر مناسک و برنامه هاى حج است که مسلمانان موظف اند احترام همه آنها را نگاه دارند.


حرمت شعائر

[ویرایش]

بر طبق آیات قرآن، تعظیم شعائر حج ، لازم و از نشانه های تقوا و موجب خیر و سعادت انسان است.
۱. لزوم رعایت حرمت و تعظیم شعائر حج، از سوی مؤمنان: یـایها الذین ءامنوا لاتحلوا شعـئر الله ولاالشهر الحرام ولاالهدی ولاالقلـئد ولا ءامین البیت الحرام... .
۲. تعظیم شعائر حج، نشانه تقوا: ذلک و من یعظم شعـئر الله فانها من تقوی القلوب.
۳. خیر و سعادت، در رعایت حرمت شعائر حج: ذلک و من یعظم حرمـت الله فهو خیر له عند ربه... .
۴. مؤمنان، موظف به رعایت حرمت شعائر الهی: یـایها الذین ءامنوا لاتحلوا شعـئر الله ولاالشهر الحرام ولاالهدی ولاالقلـئد...
۵. بزرگداشت شعائر الهی، نشانه تقوا و پاکی دل : ذلک و من یعظم شعـئر الله فانها من تقوی القلوب.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۵۰.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۴. حج/سوره۲۲، آیه۳۰.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۶. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۸، برگرفته از مقاله «احترام شعائر».    


رده‌های این صفحه : احترام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار