احترام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحترام به معنای بزرگ‌داشت و گرامی داشتن چیزی می‌باشد.


احترام در قرآن

[ویرایش]

احترام مصدر باب افتعال از ماده «حرم»به معنای حرمت داشتن چیزی است. و بدین معناست که هتک آن ناروا است و در شخص، زمان، مکان، کاربرد دارد. در این مدخل از واژه‌های «حرام»، «یعظم»، «اکرام»، «تکریم»و مشتقات آن‌ها، «سلام»، « وقار»، «خفض جناح»، «سجود»، «عزروه»، «تحیت» و نیز از سیاق برخی آیات استفاده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۳، ص۲۲۲.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۰.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۴. طلاق/سوره۶۵، آیه۵.    
۵. رحمن/سوره۵۵، آیه۲۷.    
۶. رحمن/سوره۵۵، آیه۷۸.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۵۴.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۴۶.    
۹. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۴۸.    
۱۱. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۱۲. رعد/سوره۱۳، آیه۲۴.    
۱۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۳.    
۱۴. حجر/سوره۱۵، آیه۴۶.    
۱۵. حجر/سوره۱۵، آیه۵۲.    
۱۶. نحل/سوره۱۶، آیه۳۲.    
۱۷. مریم/سوره۱۹، آیه۱۵.    
۱۸. نوح/سوره۷۱، آیه۱۳.    
۱۹. حجر/سوره۱۵، آیه۸۸.    
۲۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۴.    
۲۱. شعرا/سوره۲۶، آیه۲۱۵.    
۲۲. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۲۳. حج/سوره۲۲، آیه۲۶.    
۲۴. فتح/سوره۴۸، آیه۲۹.    
۲۵. ق/سوره۵۰، آیه۴۰.    
۲۶. قلم/سوره۶۸، آیه۴۲.    
۲۷. قلم/سوره۶۸، آیه۴۳.    
۲۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۲۹. نساء/سوره۴، آیه۸۶.    
۳۰. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰.    
۳۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۳.    
۳۲. نور/سوره۲۴، آیه۶۱.    
۳۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۳۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۴۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۳، برگرفته از مقاله «احترام».    


رده‌های این صفحه : احترام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار