احتضار انسان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم در توصیف حالات احتضار انسان، از دهشت و ناتوانی انسان در بازگرداندن روح و در هم پیچیده شدن ساق‌های محتضر خبر می دهد.


ناتوانی از بازگرداندن روح

[ویرایش]

۱. ناتوانی اطرافیان محتضر از بازگرداندن روح او، نشانه حقانیت کیفر و پاداش آخرتی: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینـئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صـدقین. «مدینین» از «دان، یدین، دین» به معنای جزا نیز آمده است بنابراین، معنای آیه چنین می‌شود: «اگر شما جزا داده نمی‌شوید، چرا روح محتضر را به کالبد او برنمی گردانید».
۲. ناتوانی اطرافیان محتضر از بازگرداندن روح او، نشانه مقهور بودن انسان در برابر مرگ:
الف) فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینـئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صـدقین.
ب) کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومـئذ المساق.

در هم پیچیده شدن ساق‌های محتضر

[ویرایش]

در هم پیچیده شدن ساق‌های محتضر در حال جان دادن: کلا اذا بلغت التراقی وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق.

نزدیکی خدا و فرشتگان

[ویرایش]

نزدیک تر بودن خدا و فرشتگان قبض روح، به محتضر، از اطرافیان وی: فلولا اذا بلغت الحلقوم ونحن اقرب الیه منکم ولـکن لاتبصرون. بنابر این که مقصود از ضمیر جمع «نحن»، خدا و فرشتگان مامور قبض روح باشد، برداشت فوق قابل استفاده است.

دهشت آوری حالت احتضار

[ویرایش]

جانکاهی و دهشت آوری حالت احتضار:
الف) اشحه علیکم فاذا جاء الخوف رایتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت.... .
ب) ... فاذا انزلت سوره محکمه وذکر فیها القتال رایت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولی لهم.
ج) وجاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۱۷۵.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۳.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۴.    
۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۶.    
۵. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۷.    
۶. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۳.    
۷. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۴.    
۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۶.    
۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۷.    
۱۰. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۶.    
۱۱. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۷.    
۱۲. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۸.    
۱۳. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۹.    
۱۴. قیامت/سوره۷۵، آیه۳۰.    
۱۵. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۶.    
۱۶. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۸.    
۱۷. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۹.    
۱۸. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۳.    
۱۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۵.    
۲۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۹.    
۲۱. محمد/سوره۴۷، آیه۲۰.    
۲۲. ق/سوره۵۰، آیه۱۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «احتضار انسان».    


رده‌های این صفحه : احتضار | انسان شناسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار