احتضار فرعون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرعون در حال احتضار و پس از مشاهده نشانه‌های مرگ تسلیم شد، اما ایمان او در هنگام مرگ اثری نداشت.


تسلیم فرعون در حال احتضار

[ویرایش]

اظهار ایمان و تسلیم فرعون پس از مشاهده نشانه‌های مرگ: ... فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال ءامنت انه لا الـه الا الذی ءامنت به بنوا اسرءیل وانا من المسلمین.

بی اثر بودن ایمان فرعون

[ویرایش]

بی اثر بودن ایمان فرعون هنگام احتضار: ... فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال ءامنت انه لا الـه الا الذی ءامنت به بنوا اسرءیل وانا من المسلمین ءالــن وقد عصیت قبل...

عصیان مانع پذیرش ایمان

[ویرایش]

عصیان و فسادانگیزی فرعون، مانع پذیرش ایمان وی درحال احتضار: ... فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال ءامنت انه لا الـه الا الذی ءامنت به بنوا اسرءیل وانا من المسلمین ءالــن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۹۰.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۹۰.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۹۱.    
۴. یونس/سوره۱۰، آیه۹۰.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۹۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «احتضار فرعون».    


رده‌های این صفحه : احتضار | فرعون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار