احتیاط جزئی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحتیاط جزئی به عمل به احتمال راجح ، برای دست یابی به واقع اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

احتیاط جزئی، مقابل احتیاط تام می‌باشد و عبارت است از اهتمام مکلف برای دست یابی به واقع، فقط از طریق عمل به مظنونات و ترک مشکوکات و موهومات ( امتثال احتمالی ).

توضیح

[ویرایش]

از طرفی چون احتیاط در تمام مشتبهات مظنونات، مشکوکات و موهومات سبب عسر و حرج می‌گردد، واجب نیست، و از طرف دیگر، مقتضای جمع بین قاعده «نفی عسر و حرج» و « احتیاط » این است که فقط در قسمتی، به احتیاط عمل شود؛ بنابراین، مکلف تنها به مظنونات عمل کرده، و در مشکوکات و موهومات، به خاطر تعارض آن با قاعده نفی عسر و حرج ، احتیاط نمی‌کند.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص ۳۸۳-۳۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۳.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص ۳۸۳-۳۸۲.
۳. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۹، برگرفته از مقاله «احتیاط جزئی».    


رده‌های این صفحه : احتیاط
جعبه ابزار