احسن الحدیث (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاين عنوان از دو واژه تركيب شده: «احسن» به معناى نيكوترين و «حدیث» به معناى پيدايش جديد و وجود بعد از نیستی‌ و نيز سخنى كه از راه شنيدن يا وحی (در خواب يا بیداری) به انسان برسد. در آيه ۳۹ سوره زمر تعبير «احسن‌الحديث» آمده و مراد از آن قرآن کریم است.


تأثير احسن الحديث‌

[ویرایش]


← تأثیر لرزه‌انداز


تأثير عميق و لرزه‌انداز احسن‌الحديث (قرآن) در اهل خشیت و خداترسان:
اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى‌ ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يهدى به من يشاء ....

← تأثیر آرامش‌بخش


تأثير آرامش‌بخش أحسن‌الحديث (قرآن) در جسم و جان اهل خشيت و خداترسان:
اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى‌ ذكر اللّه .... منظور از (تلين جلودهم و قلوبهم)، آرامش و اطمينان با یاد خدا است.

مصداق احسن‌الحديث‌

[ویرایش]


← از نام‌های قرآن


احسن الحديث، يكى از نام‌های قرآن:
اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى .... مقصود از «احسن‌الحديث» قرآن است.

← بهترین سخنان


قرآن، در بردارنده بهترين سخن (احسن‌الحديث) درباره دین و هدایت مردم:
اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى‌ ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يهدى به من يشاء .... مقصود از «احسن‌الحديث» قرآن است و چون موضوع کتاب‌های آسمانی، دين و هدايت مردم است، قهراً بهترين بودن قرآن از اين جهت صحيح خواهد بود.

← بهترین کتاب آسمانی


قرآن، بهترين کتاب آسمانی در مقايسه با ديگر كتاب‌هاى آسمانى:
اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى .... اللّه نزّل أحسن الحديث كتبا مّتشبها مّثانى تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى‌ ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يهدى به من يشاء .... مقصود از «احسن‌الحديث» قرآن است و چون موضوع کتاب‌های آسمانی، دين و هدايت مردم است، قهراً بهترين بودن قرآن از اين جهت صحيح خواهد بود.

نزول احسن الحديث‌

[ویرایش]

احسن الحديث نازل شده از سوى خداوند:
اللّه نزّل أحسن الحديث ...

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احسن‌الحدیث (اسماء و صفات قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص۶۸.    
۲. ابن فارس، احمد بن فارس، مقاییس‌اللغه، ج، ص۳۶.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۱۰.    
۴. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۵. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۷۳.    
۷. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۷۲.    
۹. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۶، ص۴۴۲.    
۱۰. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۷۲.    
۱۲. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۱۳. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۷۲.    
۱۵. زمر/سوره۳۹، آیه۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۱۲، برگرفته از مقاله «احسن الحدیث».    


رده‌های این صفحه : قرآن | موضوعات قرآنی | نام های قرآن
جعبه ابزار