احقاف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحقاف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره احقاف، چهل و ششمین سوره قرآن کریم و از سوره‌های مکی
صحرای احقاف، صحراى ناهموار با تپّه‌هاى شنى، همان سرزمين قوم عاد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار