احمد باطرقانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد باطرقانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ باطرقانی اصفهانی، باطِرْقانی‌، ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ بن‌ محمد (۳۷۲-۴۶۰ق‌/۹۸۲- ۱۰۶۸م‌)، مقری‌ و محدث‌ اهل‌ اصفهان‌
احمد بن محمد باطرقانی اصفهانی، احمد بن محمد باطرقانی اصفهانی، از استادان علم قرائت در قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار