احمد بن ابی‌یعقوب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابی‌یعقوب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسین ابن‌فورک احمد بن ابی‌یعقوب اصفهانی، ابوالحسین احمد بن ابی‌یعقوب یوسف بن فورک مستملی، از محدّثین اصفهان
ابن‌واضح احمد بن ابی‌یعقوب اصفهانی، از مشاهیر مورّخین و جغرافی‌دانان شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار