احمد بن جعفر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن جعفر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن جعفر سبتی، کنیه‌اش ابوالعباس، صوفی و فقیه مراکشی سده ششم و هفتم
احمد بن جعفر جحظه برمکی، ندیم، خنیاگر، شاعر و گزارش‌گر معتبر اخبار نغمه‌سرایان عصر نخست عباسی (۱۳۲ـ۲۳۰)
ابوبکر احمد بن جعفر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان
احمد بن جعفر فقیه اصفهانی، از محدّثین اصفهان
احمد بن جعفر حافی صوفی قطان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن جعفر خشاب اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی، ابوعلی احمد بن جعفر دینوری نحوی بغدادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار