احمد بن طیب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن طیب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن طیب سرخسی، شاگرد و مصاحب کندی و از مترجمان فلسفه یونانی به زبان عربی
احمد بن طیب ورنوسفادرانی اصفهانی، از نویسندگان قرن دهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار