احمد بن عباس اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عباس اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن عباس همدانی اردستانی اصفهانی، از شاگردان محمّدباقر وحید بهبهانی و مدتی ساکن در اصفهان
حاج مجتهد احمد بن عباس ترشیزی اصفهانی، از شاگردان میرزا محمّدحسن شیرازی و سیّدحسین کوه کمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار