احمد بن عبیدالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبیدالله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمحاسن احمد بن عبیداللّه حلاوی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالحسن احمد بن عبیداللّه قصار اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس خرطبه احمد بن عبیداللّه مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
احمد بن عبیداللّه مروی خزاعی اصفهانی، حاکم از طرف منصور دوانیقی به مدّت هفت سال در اصفهانی
ابوطالب عبیدالله بن احمد انباری، اَبوطالِبِ اَنْباری، عبیدالله بن احمد بن یعقوب بن نصر بن طالب (د ۳۵۶ق/ ۹۶۷ م)، محدّث امامی
شرف‌الدین ابوالحسن احمد بن عبیدالله آل‌قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
احمد بن عبیدالله خصیبی، خَصیبی، احمدبن عبیداللّه، کنیه‌اش ابوالعباس، کاتب و وزیر عباسیان
احمد بن خاقان، احمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان، از درباریان و کارگزاران بنی‌عباس و مامور گرفتن مالیات در شهر قم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار