احمد بن عبیداللّه مروی خزاعی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبیداللّه خزاعی اصفهانی، از طرف منصور دوانیقی به مدّت هفت سال حکومت اصفهان را برعهده داشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبیداللّه (عبداللّه) بن احجم خزاعی، وی به «مروی» معروف بود، و چندی در مرو ساکن بود. از طرف منصور دوانیقی به مدّت هفت سال حکومت اصفهان را برعهده داشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۷۷-۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۰.    جعبه ابزار