احمد بن علی محدث اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی محدث اصفهانی، از محدّثین شیعه در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن علی اصفهانی، از محدّثین شیعه در قرن سوم هجری است، و شاید قرن چهارم هجری را نیز درک نموده باشد. در برخی از کتب روایی شیعه، احادیثی از او نقل شده است. وی از محمّد بن اسلم طوسی، ابومحمّدحسن بن علیّ بن عبدالکریم زعفرانی، ابراهیم بن محمّد ثقفی روایت می‌کند. عبداللّه بن حسن بن مؤدّب و احمد بن یعقوب اصفهانی از او روایت نموده‌اند.
[۱] شمس‌الدین داودی، محمد بن علی، طبقات المفسّرین، ج۱، ص۱۹.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، ثقات العیون، ص۱۵۳.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۵۳.
[۵] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۶، ص۷۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین داودی، محمد بن علی، طبقات المفسّرین، ج۱، ص۱۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، ثقات العیون، ص۱۵۳.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۵۳.
۴. ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج۲، ص۶۶۹.    
۵. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۶، ص۷۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۴.    جعبه ابزار