احمد بن علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن علی بحرانی، بحرانی، کمال‌الدین احمدبن علی بن سعیدبن سعاده سَتراوی، محقق و متکلم شیعی قرن هفتم
احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، از علمای قرن ششم هجری و معاصر امین الاسلام طبرسی
احمد بن علی بن شعیب نسائی، محدث معروف و مؤلف یکی از صحاح سته اهل سنت
احمد بن علی بونی، بُونی، ابوالعباس احمد بن علی بن یوسف قُرَشی الصوفی محیی الدین، نویسنده قرن هفتم
احمد بن علی بیهقی، از دانشمندان بلندپایه لغت، نحو، قرائت و تفسیر در سده‌های پنجم و ششم و صاحب کتاب تاج المصادر
احمد بن علی جصاص، جَصّاص‌، ابوبکر احمد بن‌ علی‌ رازی‌، فقیه‌، محدّث‌ و مفسر بزرگ‌ حنفی‌ قرن‌ چهارم‌
احمد بن علی خطیب بغدادی، خطیب بغدادی، احمد بن علی بن ثابت، محدّث و مورخ مشهور قرن پنجم و مؤلف تاریخ بغداد
احمد بن علی رفاعی، معروف به ابن‌ رفاعی، از عرفای شافعی قرن ششم و مؤسس طریقت رفاعیه
احمد بن علی نجاشی، از اساتید و بنیان‌گذاران علم رجال
ابن جارود ابوجعفر احمد بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌منجویه ابوبکر احمد بن‌ علی‌ اصفهانی‌، از محدّثین اصفهان، ساکن‌ در نیشابور در قرن چهارم و پنجم هجری قمری
ابوالعباس احمد بن علی ازدی حمصی آل‌مهلب، از ادیبان و شاعران معروف خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار