احمد بن عمرو اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عمرو اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌عاصم احمد بن عمرو شیبانی اصفهانی، معروف به «ابن النّبیل» و «ابن ابی عاصم» از محدّثین و فقهاء و قضات در قرن سوم هجری
ابوبکر احمد بن عمرو شیبانی اصفهانی، محدّث و فقیه ظاهری مذهب اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار