احمد بن محمدعلی طبیب لقمانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمدعلی طبیب لقمانی اصفهانی، از اطبّای باتقوای اصفهان در اوایل قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا احمد طبیب (لقمانی) فرزند حاج میرزا محمّدعلی حکیم، از اطبّاء حاذق، باتقوای و با دریافت بوده، و در اوایل قرن چهاردهم هجری می‌زیسته، و در سِدِه ماربین ساکن بوده است. نسب ایشان به میرسیّداحمد علوی عاملی منتهی می‌شود.
[۱] علوی عاملی، احمد بن زین‌العابدین، لطایف غیبیّه، ص۲۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوی عاملی، احمد بن زین‌العابدین، لطایف غیبیّه، ص۲۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۲.    جعبه ابزار