احمد بن محمد مقری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد مقری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن محمد فیومی مقری، احمد بن محمد بن علی الفیومی المقری، از لغویون مصر
احمد بن محمد مقری تلمسانی‌، شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن محمد، المقری التلمسانی نگارنده کتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار