احمد بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوجعفر احمد بن یزید آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوجعفر احمد بن یزید قطان اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابوالحسن احمد بن یزید حلوانی صفار، از قاریان مشهور روزگار خود و عالم به علم حدیث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار