احمد تبریزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن محمد تبریزی، تبریزی، احمد بن محمد، مورخ و شاعر نیمه اول قرن هشتم
احمد مجتهد تبریزی، از علما و دانشمندان برجسته مجاهد ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار