احمد فریدنی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد فریدنی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن رجب‌علی فریدنی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان اصفهان در قرن سیزده هجری
احمد بن حسین‌علی گرجی فریدنی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان اصفهان در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار