احکام اضطراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام اضطراری یعنی احکام ثانویِ واقعیِ مختصّ به حالت اضطرار مکلّف است.


از اقسام احکام ثانوی

[ویرایش]

احکام اضطراری از اقسام احکام ثانوی و از اعتباراتی است که درصورت عدم امکان امتثال امر واقعی اولی برای مکلف جعل شده است.

لحاظ حالت اضطرار

[ویرایش]

در احکام اضطراری حالت شک و جهل مکلف لحاظ نشده، بلکه حالت اضطرار مورد نظر است، مانند: وجوب تیمم برای نماز، در صورت عدم دسترسی مکلف به آب، و جواز اکل میته درحال اضطرار.

احکام اضطراری در شریعت اسلام

[ویرایش]

در شریعت اسلام اوامر زیادی وجود دارد که اختصاص به موارد ضرورت و تعذر امتثال اوامر اولی ، و یا اختصاص به حالت حرج نسبت به اوامر اولی دارد، مانند: تیمم، وضو و غسل جبیره‌ای، و نیز مانند: نماز خواندن کسی که از ایستادن یا نشستن عاجز است و یا مانند: نماز کسی که در حال غرق شدن است.
[۱] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۰۸.
[۲] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۱۳.
[۳] نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۰۸.
۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۱۳.
۳. نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۳۰.
۴. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۳۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۲، برگرفته از مقاله «احکام اضطراری».    


رده‌های این صفحه : احکام واقعی ثانوی
جعبه ابزار