احکام ضرری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام ضرری، احکام ثانوی واقعی برای رفع ضرر ناشی از امتثال احکام اوّلی می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

احکام ضرری که مقابل احکام حرجی است، به احکامی گفته می‌شود که نفی حکم ضرری می‌کند؛ به بیان دیگر، به احکام ثانویه‌ای که از جانب شارع مقدس و یا قانون گذار به منظور تخفیف و برداشتن ضرر ناشی از امتثال احکام اولی صادر شده است، احکام ضرری می‌گویند، مانند: وجوب تیمم برای کسی که وضو گرفتن برای او ضرر دارد.

نکته

[ویرایش]

احکام ضرری به احکام اولیه‌ای که امتثال آن برای مکلف ضرر آور است نیز اطلاق می‌شود؛ این احکام طبق قاعده لاضرر برداشته می‌شود.
[۱] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص ۱۸۸-۱۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص ۱۸۸-۱۸۱.
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۸۱.    
۳. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۱، ص۳۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «احکام ضرری».    


رده‌های این صفحه : احکام اضطررای
جعبه ابزار