احکام علم اجمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از احکام علم اجمالی، احکام اصولی مربوط به علم اجمالی به حکم شرعی می باشد.


تعریف

[ویرایش]

احکام علم اجمالی، به معنای احکام ، آثار و فوایدی است که بر علم اجمالی مترتب می گردد، مانند: بحث از منجزیت آن -اثبات تکلیف به سبب آن-، وجوب یا حرمت موافقت قطعی یا احتمالی با آن، سقوط تکلیف از راه امتثال اجمالی، اقسام علم اجمالی - علم اجمالی اکبر ، کبیر و صغیر، امکان انحلال علم اجمالی ، بحث از شرایط تنجز علم اجمالی و سایر مباحثی که بعد از ثبوت اصل علم اجمالی، مطرح می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۴۷.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۹.    
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۳۵۲.    
۴. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۲۵.    
۵. حکیم، محسن، حقایق الاصول، ج۲، ص۵۰.    
۶. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۲۸۲.    
۷. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۱۹.    
۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۹.    
۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۶۳.    
۱۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۷۲.    
۱۱. روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۵، ص۸۲.    
۱۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۴، ص۲۳۷.    
۱۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۱، برگرفته از مقاله «احکام علم اجمالی».    جعبه ابزار