احکام واقعی اولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام واقعی اولی به احکام مترتب بر موضوع به ملاک نفس موضوع اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

احکام واقعی اولی، از اقسام احکام واقعی و مقابل احکام واقعی ثانوی می‌باشد و عبارت است از احکامی که برای موضوعی اوّلا و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار ، و بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی، جعل می‌گردد، مانند: وجوب وضو برای نماز . به بیان دیگر، حکمی که به موضوع لنفسه تعلق گرفته است، حکم واقعی اولی نام دارد.
[۶] الوصول الی شیرازی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۳.
[۹] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۴.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۸۳.    
۳. قدسی مهر، خلیل، الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ص۱۵۵.    
۴. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۷۳.    
۵. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۴۸.    
۶. الوصول الی شیرازی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۳.
۷. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۱.    
۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۹.    
۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۶، برگرفته از مقاله «احکام واقعی اولی».    


رده‌های این صفحه : احکام واقعی
جعبه ابزار