احکام ورود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام ورود به قواعد مربوط به دو دلیل وارد و مورود اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

به قواعد و مسائل مربوط به دلیل وارد و دلیل مورود ، احکام ورود می‌گویند.

مهم‌ترین احکام ورود

[ویرایش]

مهم‌ترین این احکام عبارت‌اند از:
۱. دلیل وارد بر دلیل مورود مقدم است، چه دلیل وارد به دلیل مورود متصل باشد، چه نباشد؛
۲. دلیل وارد بر دلیل مورود مقدم است، هر چند ظهور دلیل مورود اقوی و اظهر باشد؛
۳. دلیل وارد بر دلیل مورود مقدم است، خواه دلیل وارد، دلیل قطعی باشد، یا حجت شرعی ؛
۴. لازم نیست دلیل وارد، ناظر و متوجه دلیل مورود باشد؛
۵. لازم نیست دلیل وارد، دلیل لفظی باشد؛
۶. در صورت شک در وجود دلیل وارد، به دلیل مورود نمی‌توان تمسک نمود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۴۸.    
۲. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۵۸-۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام ورود».    جعبه ابزار