احیای استخوان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرباره قدرت خداوند در جمع و احیای دوباره استخوان‌ها و زنده کردن مردگان آیاتی در قرآن ذکر شده است.


احیای استخوان‌های الاغ ارمیای پیامبر

[ویرایش]

استخوان‌های الاغ ارمیا علیه‌السّلام احیا شده و صد سال پس از مرگ گوشت بر آن‌ها پوشانده شد:
«او کالذی مر علی قریة... فاماته الله مائة عام ثم بعثه... قال... و انظر الی حمارک... وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما...» «یا چون آن کس که به شهری عبور کرد... پس خداوند، او را (به مدت) صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت... گفت... به درازگوش خود نگاه کن... و به (این) استخوان‌ها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن می‌پوشانیم ...) ». (در تفاسیر و احادیث، نام شخص مزبور را ارمیا علیه‌السّلام یا عزیر علیه‌السّلام ذکر کرده‌اند.)

امر خداوند به ارمیای نبی

[ویرایش]

خداوند به ارمیا علیه‌السّلام برای دقت در احیای استخوان‌های الاغش فرمان داد که نگاه کند و از کیفیت زنده کردن مردگان آگاه شود:
«او کالذی مر علی قریة... فاماته الله مائة عام ثم بعثه... قال... وانظر الی حمارک... وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر» «یا چون آن کس که به شهری عبور کرد... پس خداوند، او را (به مدت) صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت... گفت... به درازگوش خود نگاه کن... و به (این) استخوان‌ها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن می‌پوشانیم.) پس هنگامی که (چگونگی زنده ساختن مرده) برای او آشکار شد، گفت : ((اکنون) می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.) ».

یقین ارمیا پس از احیای استخوان ها

[ویرایش]

احیای استخوان‌های مرده پس از صد سال، سبب بیشتر شدن یقین ارمیا علیه‌السّلام به قدرت خداوند شد:
«او کالذی مر علی قریة... فاماته الله مائة عام ثم بعثه... قال... وانظر الی حمارک... وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر» «یا چون آن کس که به شهری عبور کرد... پس خداوند، او را (به مدت) صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت... گفت... به درازگوش خود نگاه کن... و به (این) استخوان‌ها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن می‌پوشانیم.) پس هنگامی که (چگونگی زنده ساختن مرده) برای او آشکار شد، گفت : ((اکنون) می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.) ».

قدرت خدا بر زنده کردن دوباره استخوان‌های مردگان

[ویرایش]

«و قالوا اءذا کنا عظـما و رفـتا اءنا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرة فسینغضون الیک رءوسهم و یقولون متی هو قل عسی ان یکون قریبا» «و گفتند آیا وقتی استخوان و خاک شدیم (باز) به آفرینشی جدید برانگیخته می‌شویم بگو سنگ باشید یا آهن یا آفریده‌ای از آنچه در خاطر شما بزرگ می‌نماید (باز هم برانگیخته خواهید شد) پس خواهند گفت چه کسی ما را بازمی گرداند بگو همان کس که نخستین بار شما را پدید آورد (باز) سرهای خود را به طرف تو تکان می‌دهند و می‌گویند آن کی خواهد بود بگو شاید که نزدیک باشد».
«... قالوا اءذا کنا عظـما ورفـتا اءنا لمبعوثون خلقا جدیدا اولم یروا ان الله... قادر علی ان یخلق مثلهم...» «... گفتند آیا وقتی استخوان و خاک شدیم (باز) به آفرینشی جدید برانگیخته می‌شویم آیا ندانستند که خدایی... تواناست که مانند آنان را بیافریند...».
«و ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحی العظـم وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو بکل خلق علیم اولیس الذی خلق السمـوت والارض بقـدر علی ان یخلق مثلهم بلی و هو الخلق العلیم» «و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر (گونه) آفرینشی داناست آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که (باز) مانند آنها را بیافریند آری اوست آفریننده دانا».

احیای دوباره با تمام جزییات

[ویرایش]

خداوند بر احیا و جمع آوری استخوان‌ها، حتی استخوان‌های سر انگشتان و شکل دهی آن‌ها به مثل سابق تاکید می‌کند:
«ایحسب الانسـن الن نجمع عظامه بلی قـدرین علی ان نسوی بنانه» «آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۷۳.    
۲. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۱، ص۲۶۹.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۴۹.    
۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۵۰.    
۸. اسراء/سوره۱۷، آیه۵۱.    
۹. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۸.    
۱۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۹.    
۱۱. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    
۱۲. یس/سوره۳۶، آیه۷۹.    
۱۳. یس/سوره۳۶، آیه۸۱.    
۱۴. قیامت/سوره۷۵، آیه۳.    
۱۵. قیامت/سوره۷۵، آیه۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۱۴، برگرفته از مقاله «احیای استخوان».    


رده‌های این صفحه : استخوان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار