اخبار از بارداری (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای زن جایز نیست آنچه را خداوند در رحم او آفریده کتمان کند، و بر خلاف واقع سخن گوید، یعنی سخن او مورد قبول است.


پذیرفتن بارداری

[ویرایش]

پذیرفته شدن سخن زنان باردار، در صورت خبر دادن به بارداری خویش یکی از موضوعاتی است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره فرموده است: «... ولایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر...» ...و اگر به خدا و روز رستاخیز ، ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند... .

← نهی از کتمان


آیه شریفه می‌خواهد زنان مطلقه را از این عمل نهی کند که به خاطر زودتر از عده در آمدن، حیض یا آبستن بودن خود را کتمان کنند، و یا بخواهند با کتمان خود، در کار رجوع شوهران خللی وارد آورند، و یا غرض دیگری امثال این داشته باشند و اگر خدای تعالی مسأله کتمان را در این آیه مقید کرد به قید: (اگر زنان ایمان به خدا و روز جزاء دارند) ولی اصل حکم عده را مقید به این قید نکرد، برای این است که زنان را به نوعی تشویق کند، تا حکم او را اطاعت کنند، و بر عمل به آن ثبات قدم به خرج دهند، چون این تقید بطور اشاره می‌فهماند که این حکم از لوازم ایمان به خدا و روز جزائی است که پایه و اساس شریعت اسلام است، پس هیچ مسلمانی بی نیاز از این حکم نیست، و این تعبیر مثل این است که به شخصی بگوئیم اگر خیر و خوبی می‌خواهی با مردم نیکو معاشرت کن، و یا به مریض بگوئیم : اگر طالب شفا و بهبودی هستی باید پرهیز کنی.

← سخن حضرت امام صادق


قابل توجه اینکه مسأله آغاز و پایان ایام عده را که معمولا خود زن می‌فهمد نه دیگری بر عهده او گذارده، و گفتار او را سند قرار داده لذا امام صادق علیه ‌السلام در تفسیر آیه فوق می‌فرماید: (قد فوض الله الی النساء ثلاثة اشیاء الحیض و الطهر و الحمل : خداوند سه چیز را به زنان واگذار کرده عادت ماهانه، پاک شدن و حامله بودن).
از آیه فوق نیز می‌توان این معنی را اجمالا استفاده کرد زیرا می‌فرماید برای زن جایز نیست آنچه را خداوند در رحم او آفریده کتمان کند، و بر خلاف واقع سخن گوید، یعنی سخن او مورد قبول است.

← دو معنا از آیه شریفه


جمله «ما خلق الله فی ارحامهن» به گفته جمعی از مفسران، دو معنی می‌تواند داشته باشد، فرزند و عادت ماهانه، زیرا هر دو را خداوند در رحم زن آفریده است، یعنی نباید حمل خود را مخفی کند و بگوید به عادت ماهانه مبتلا می‌شود، تا مدت عده را کمتر کند (زیرا عده زن باردار وضع حمل است) و در مورد عادت ماهانه، چه از نظر شروع، و چه از نظر پایان، نیز نباید خلاف گوئی کند، استفاده هر دو معنی از تعبیر فوق نیز بعید به نظر نمی‌رسد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.    
۲. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۲۵۷.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۹۹.    
۴. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نور الثقلین، ج۱، ص۲۲۲.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲، ص۳۴۷.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۵۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۸۷، برگرفته از مقاله «اخبار از بارداری».    


رده‌های این صفحه : بارداری | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار