اخبار مدینه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار مدینه ممکن است اشاره به کتاب‌های ذیل باشد:

اخبار المدینه (ابن زباله)، خستین کتاب تاریخ مدینه، نوشته محمد بن حسن مخزومی، معروف به ابن زباله (م. حدود۲۰۰ق.)
اخبار المدینه (ابن شبه)، از منابع کهن تاریخ محلی مدینه، نوشته عمر بن شبه (۱۷۳ـ۲۶۲ق.)
اخبار المدینه (زبیر بن بکار)، از منابع کهن و گمشده مدینه شناسی، منسوب به زبیر بن بکار (۱۷۲ـ۲۵۶ق)
اخبار المدینه (علوی)، از منابع گمشده در تاریخ محلی مدینه، اثر یحیی بن حسن حسینی عقیقی علوی (۲۱۴ـ۲۷۷ق)
اخبار المدینه (مدائنی)، از آثار کهن و گمشده مدینه شناسی، نوشته ابوالحسن علی بن محمد مدائنی (۱۳۵ـ۲۲۵ق)
اخبار المدینه (ابوطاهر مخلص)، کتابی کهن در تاریخ محلی مدینه نوشته ابوطاهر مخلص (۳۰۵- ۳۹۳ق.)
اخبار المدینه (ابن نجار)، کتابی درباره تاریخ شهر مدینه و نواحی و اماکن مختلف آن، نوشته ابن نجار بغدادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار