اخبار مکه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار مکه ممکن است اشاره به کتاب‌های ذیل باشد:

اخبار مکه (ابن اعرابی)، از کتاب‌های گمشده تاریخ محلی مکه، نوشته احمد بن محمد بن الاعرابی بصری صوفی (م ۳۴۱ق)
اخبار مکه (ابن ساج)، یکی از کهن‌ترین تاریخ محلی مکه، تالیف عثمان بن عمرو بن ساج (م. حدود۱۸۰ق.)
اخبار مکه (ابن شیبه)، یکی از تواریخ محلی گمشده مکه، تألیف عمر بن شبه (۱۷۳ـ۲۶۲ق.)
اخبار مکه (ابن منده)، یکی از آثار گمشده تاریخ محلی مکه، تألیف عبدالرحمن بن محمد بن منده عبدی اصفهانی (م. ۴۷۰ق.)
اخبار مکه (ازرقی)، کتابی کهن در تاریخ محلی مکه، نگاشته محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد غسانی مشهور به ابوالولید ازرقی مکی
اخبار مکه (حسنی)، یکی از کتاب‌های تاریخ محلی مکه، نوشته زید بن هاشم حسنی (زنده در ۶۷۶ق.)
اخبار مکه (رازی)، از کتاب‌های گمشده درباره تاریخ محلی مکه، نوشته عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی (م. ۳۲۷ق.)
اخبار مکه (فاکهی)، یکی از کتاب‌های تاریخ محلی مکه، نوشته محمد بن اسحاق بن عباس فاکهی مکی
اخبار مکه (مدائنی)، از آثار کهن در تاریخ مکه، نوشته ابوالحسن علی بن محمد مدائنی
اخبار مکه (واقدی)، از منابع گمشده تاریخ محلی مکه ، نوشته محمد بن عمر واقدی
اخبار مکه (وستنفلد)، تألیف هنریش فردیناند وستنفلد، مجموعه‌ای از پنج اثر مهم در تاریخ محلی مکه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار