اخبار (به کسر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار به حکایت از امر خارجی، یا کلام حاکی از امر خارجی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اِخبار، مقابل انشا و مصدر «باب افعال» به معنای «خبر دادن» است و در اصطلاح اهل لغت گاهی به معنای کلامی است که بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در خارج دلالت می‌نماید؛ به بیان دیگر، به لفظ مرکب تام که دلالت بر نسبتی در خارج نماید و قابل تصدیق و تکذیب باشد، «اِخبار» گفته می‌شود. در این جا اخبار به معنای قول جازم، خبر ، حکم و قضیه است. و گاهی اخبار به معنای القای چنین کلامی است؛ یعنی بر فعل متکلم اطلاق می‌گردد.

نکته

[ویرایش]

اخبار، در حقیقت ، به معنای حکایت کردن از امری است که در عالم واقع ثابت می‌باشد و اطلاق آن بر « جمله خبری » مسامحی است.
[۱] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۶۷.
[۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۶۶.
[۸] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۶۷.
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۸.    
۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۲.    
۴. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۱۱۴.    
۵. بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ج۱، ص۶۲۳-۶۲۵.    
۶. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۷۳.    
۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۶۶.
۸. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۶۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۸، برگرفته از مقاله «اخبار».    جعبه ابزار