اختلاف بنی نضیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی نضیر، به رغم وحدت ظاهری که داشتند، هم در درون خود اختلاف درونی داشتند، و هم با منافقان اختلاف داشتند.


اختلافات بنی نضیر

[ویرایش]


← اختلاف درونی


بنی نضیر، به رغم وحدت ظاهری اختلاف درونی داشتند:
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند.....» لایقـتلونکم جمیعا الا فی قری محصنة او من وراء جدر باسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لایعقلون. «آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌ جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (اما در برابر شما ضعیف!) آنها را متحد می‌ پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌ کنند!» (برداشت مزبور براساس این احتمال است که مقصود از ضمایر جمع در آیه، تنها بنی نضیر باشد.)

← عامل اختلافات


جهل بنی نضیر، عامل اختلافات داخلی آنان بود:
الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا من اهل الکتـب... «آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می‌ گفتند.....» خداوند شهادت می‌دهد که آنها دروغگویانند!». .. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لایعقلون. «آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌ جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (اما در برابر شما ضعیف!) آنها را متحد می‌ پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌ کنند!»

← اختلاف بنی نضیر و منافقان


بنی نضیر و منافقان، به رغم اتحاد ظاهری با هم اختلاف داشتند:
لایقـتلونکم جمیعا الا فی قری محصنة او من وراء جدر باسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لایعقلون. «آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌ جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (اما در برابر شما ضعیف!) آنها را متحد می‌ پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌ کنند!»

← بی خردی، عامل اختلاف


بی خردی، عامل اختلاف بنی نضیر و منافقان بود:
الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا من اهل الکتـب... «آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می‌ گفتند.....» ... تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لایعقلون. «آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌ جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (اما در برابر شما ضعیف!) آنها را متحد می‌ پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌ کنند!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۳۹۶.    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۱۴.    
۴. حشر/سوره۵۹، آیه۱۱.    
۵. حشر/سوره۵۹، آیه۱۴.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص، ۳۶۵.    
۷. حشر/سوره۵۹، آیه۱۴.    
۸. حشر/سوره۵۹، آیه۱۱.    
۹. حشر/سوره۵۹، آیه۱۴.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص، ۵۳۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۴۸، برگرفته از مقاله «اختلاف بنی نضیر».    


رده‌های این صفحه : بنی نضیر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار