اختلاف قرائات در اسماء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاف قرائات در اسماء، اختلاف در قرائات ناشی از صورت‌های مختلف اسماء را می‌گویند.


وجوه اختلاف قرائات

[ویرایش]

ابو الفضل رازی موارد اختلاف قرائات صاحبان قرائت را در قالب ۷ وجه صورت بندی کرده است که یکی از این وجوه، اختلاف اسماء از جهت مفرد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث و مبالغه و مانند آن است.

← به لحاظ مفرد و تثنیه و جمع


نمونه اختلاف اسماء به لحاظ مفرد و تثنیه و جمع، آیه: (برسالاتی وبکلامی) است که قراء مکه و مدینه به لفظ مفرد، و سایر قراء به صیغه جمع قرائت کرده‌اند. و آیه: (ان صلاتک سکن لهم) که حمزه و حفص و کسائی به لفظ مفرد، و سایر قراء به صیغه جمع قرائت کرده‌اند. و آیه: (لاجدن خیرا منها منقلبا) که قراء مکه و مدینه و ابن عامر به لفظ تثنیه (منهما)، و سایر قراء به صیغه مفرد (منها) قرائت کرده‌اند.

← به لحاظ تذکیر و تانیث


نمونه اختلاف اسماء به لحاظ تذکیر و تانیث، آیه: (فنادته الملائکة) است که حمزه و کسائی و خلف- به خلاف سایر قراء- به صیغه مذکر (فناداه الملائکة) قرائت کرده‌اند.

← به لحاظ مبالغه و غیر مبالغه


نمونه اختلاف اسماء به لحاظ مبالغه و غیر مبالغه، آیه: (بکل ساحر علیم) است که حمزه و کسائی- به خلاف سایر قراء- به صیغه مبالغه (سحار) قرائت کرده‌اند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اختلاف قرائات در ابدال .
[۶] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۴.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۳۹.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۱۲.    
۶. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اختلاف قرائات در اسماء».    جعبه ابزار