اختلاف قرائات در حرکات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاف در قرائت ناشی از اختلاف در حرکات یا اعراب کلمه را اختلاف قرائات در حرکات گویند.


انواع اختلاف در حرکات

[ویرایش]

اختلاف قرائت‌های ناشی از اختلاف در حرکات و اعراب کلمه دو گونه است:

← اختلاف در حرکات بدون تغییر معنا


اختلاف در حرکات و اعراب کلمه یا در حرکت بنای آن؛ بی آن که در معنا و صورت آن تغییری ایجاد کند؛ مانند: ۱. (… ویضیق صدری…) که هم به رفع قاف (یضیق) و هم به نصب آن (یضیق) قرائت شده است؛
۲. (... قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم…) که راء «اطهر» هم به رفع و هم به نصب قرائت شده است.

← اختلاف در حرکات با تغییر معنا


اختلاف در اعراب و حرکات بنای کلمه که تغییری در معنا ایجاد کند؛ ولی صورت و شکل کلمه محفوظ می‌ماند؛ مانند:«کفلها» در (… وکفلها زکریا …) که هم به تخفیف «فاء» (کفلها) و رفع محل « زکریا » به عنوان فاعل، و نیز به تشدید «فاء» (کفلها) و نصب محل «زکریا» به عنوان مفعول دوم قرائت شده است.
زرکشی چنین مواردی را در صورت صحت روایت آنها و موافقت با قواعد عربی، مقبول و مجاز برای قرائت می‌داند.
[۵] فضلی، عبد الهادی، تاریخ قراءات قرآن کریم، ص۱۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۳.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۳۷.    
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۳۴.    
۵. فضلی، عبد الهادی، تاریخ قراءات قرآن کریم، ص۱۱۳.
۶. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اختلاف قرائات در حرکات».    جعبه ابزار