اختیار در عبرت‌گیری (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانسان در عبرت‌گیری و پندگیری، اختیار و آزادی دارد. بر این مهم در قرآن کریم تأکید شده است.


اختیار در پندگیری از قرآن

[ویرایش]

انسان اختیار و توانایی بر پندگیری از قرآن دارد و در این امر مختار است:
کلا انه تذکرة• فمن شاء ذکره. «چنين نيست كه آنها مى‌گويند آن قرآن يك تذکر و يادآورى است؛ هر كس بخواهد از آن پند مى‌گيرد».
کلا انها تذکرة• فمن شاء ذکره. «زنهار (چنين مكن) اين (آیات) پندى است؛ تا هر كه خواهد از آن پند گيرد».

عبرت‌گیری از نظام شب و روز

[ویرایش]

انسان در عبرت‌گیری از نظام شب و روز و پی بردن به قدرت خدا اختیار و آزادی دارد:
وهو الذی جعل الیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. «و اوست كسى كه براى هر كس كه بخواهد عبرت گيرد يا بخواهد سپاسگزارى نمايد شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۴.    
۲. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۵.    
۳. عبس/سوره۸۰، آیه۱۱.    
۴. عبس/سوره۸۰، آیه۱۲.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۴۷، برگرفته از مقاله «اختیار در عبرت‌گیری».    


رده‌های این صفحه : جبر و اختیار | عبرت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار