اخراج گنج (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر مورد احراج گنج آیاتی ازقرآن نازل شده است.


بيرون انداخته شدن ذخاير و گنجهاى زمين، در آستانه قيامت

[ویرایش]

بيرون انداخته شدن ذخاير و گنجهای زمین در آستانه قیامت :
•اِذا زُلزِلَتِ الاَرضُ زِلزالَها
• واَخرَجَتِ الاَرضُ اَثقالَها.

زلزله قیامت عامل بیرون آمدن گنج ها از زمین

[ویرایش]

زلزله سهمگين و فراگير در قیامت ، عامل بيرون آمدن گنجهای زمین :
• اِذا زُلزِلَتِ الاَرضُ زِلزالَها
• واَخرَجَتِ الاَرضُ اَثقالَها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زلزال/سوره۹۹، آیه۱    
۲. زلزال/سوره۹۹، آیه۲    
۳. زلزال/سوره۹۹، آیه۱    
۴. زلزال/سوره۹۹، آیه۲    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اخراج قرآن».    جعبه ابزار