اخسیکتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخسیکتی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابورشاد اخسیکتی، اَخْسیکَتی‌، ابورشاد احمد بن‌ محمد بن‌ قاسم‌ بن‌ خدیو، ملقب‌ به‌ ذوالفضائل‌ د ۲۸ق‌/۱۳۴م‌، محدث‌ و ادیب‌
ابوالوفا اخسیکتی، اَخْسیکَتی‌، ابوالوفا حسام‌الدین‌ محمد بن محمد بن‌ عمرد۴۴ق‌/ ۲۴۶م‌، معروف‌ به‌ ابن‌ ابی‌ المناقب‌، فقیه‌ حنفی‌ و اصولی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار