اخنس بن شریق (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخنس بن شریق از سران مشرک مکه می‌باشد. کنیه او را ابوثعلبه گفته‌اند. وی از بنی علاج
[۲] السیرة النبویه، ج۱، ص‌۲۸۲
و هم‌پیمان بنی زهره بود.از بزرگان قوم به‌شمار می‌رفت و کلامش نافذ بود.
[۳] السیرة النبویه، ج۱، ص‌۳۶۰معرفی اجمالی

[ویرایش]

اخنس بن شریق، ابوثعلبه از قبیله ثقیف و از سران شرک است.
[۴] سیره ابن هشام، ج۱، ص۲۸۲.
[۵] اسدالغابه، ج۱، ص۱۶۶.


آیات در شأن اخنس

[ویرایش]

برخی مفسران، نزول آیات ۲۰۴ و ۲۰۵ بقره: ۲ را درباره سوزاندن مزارع و پی کردن چهارپایان مسلمانان به وسیله وی،
[۷] جامع البیان، مج ۲، ج۲، ص۴۲۵.
[۸] اسباب النزول، واحدی، ص۵۹.
آیه ۳۳ انعام: ۶
[۱۰] جامع البیان، مج ۵، ج۷، ص۲۴۰.
[۱۱] اسباب النزول، واحدی، ص۱۷۷ - ۱۷۸.
و ۵ هود: ۱۱ را درباره تکذیب پیامبر صلی الله علیه وآله،
[۱۳] اسباب النزول، واحدی، ص۲۲۲.
[۱۴] مجمع البیان، ج۵-۶، ص۲۱۶.
از سوی او آیات ۶ تا ۸ ص: ۳۸ را در زمینه گفتار وی با ابوطالب در مورد بازداشتن رسول خدا از دعوت خویش
[۱۶] غررالتبیان، ص۴۴۶.
و آیات ۱ تا ۴ همزه: ۱۰۴ را درباره دل خوشی وی به جمع آوری مال
[۱۸] روح المعانی، مج ۱۶، ج۳۰، ص۴۱۴.
دانسته‌اند. گفته شده: آیات ۸ حج: ۲۲،
[۲۰] تفسیر مبهمات القرآن، ج۲، ص۲۳۲.
۳۱ زخرف: ۴۳، ۸ تا ۱۶ قلم: ۶۸ (نیز رجوع کنید به این منابع که
[۲۴] جامع البیان، مج ۱۴، ج۲۹، ص۲۹-۳۲.
[۲۵] مجمع البیان، ج۹-۱۰، ص۵۰۱ - ۵۰۲.
در شان وی و هم فکرانش فرود آمده است).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسدالغابه، ج‌۱، ص‌۱۶۶.    
۲. السیرة النبویه، ج۱، ص‌۲۸۲
۳. السیرة النبویه، ج۱، ص‌۳۶۰
۴. سیره ابن هشام، ج۱، ص۲۸۲.
۵. اسدالغابه، ج۱، ص۱۶۶.
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۰۴-۲۰۵.    
۷. جامع البیان، مج ۲، ج۲، ص۴۲۵.
۸. اسباب النزول، واحدی، ص۵۹.
۹. انعام/سوره۶، آیه۶.    
۱۰. جامع البیان، مج ۵، ج۷، ص۲۴۰.
۱۱. اسباب النزول، واحدی، ص۱۷۷ - ۱۷۸.
۱۲. هود/سوره۱۱، آیه۱۱.    
۱۳. اسباب النزول، واحدی، ص۲۲۲.
۱۴. مجمع البیان، ج۵-۶، ص۲۱۶.
۱۵. ص/سوره۳۸، آیه۶-۸.    
۱۶. غررالتبیان، ص۴۴۶.
۱۷. همزه/سوره۱۰۴، آیه۱-۴.    
۱۸. روح المعانی، مج ۱۶، ج۳۰، ص۴۱۴.
۱۹. حج/سوره۲۲، آیه۸.    
۲۰. تفسیر مبهمات القرآن، ج۲، ص۲۳۲.
۲۱. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۱.    
۲۲. الاشتقاق، ص۳۰۵.    
۲۳. قلم/سوره۶۸، آیه۸-۱۶.    
۲۴. جامع البیان، مج ۱۴، ج۲۹، ص۲۹-۳۲.
۲۵. مجمع البیان، ج۹-۱۰، ص۵۰۱ - ۵۰۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اخنس بن شریق».    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | تراجم | دشمنان پیامبر
جعبه ابزار