ادات جزا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادات جزا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادات جزا (علوم قرآنی)، به معنای ادات آمده در جواب شرط و دارای کاربرد در علوم قرآنی
ادات جزا (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای یکی از دو کلمه ربط در قضیه شرطی متصل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار