ادات شرط (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادات شرط، ادات متضمن معنای شرط را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

ادات شرط، اداتی است که در معنای شرط استعمال شده است.

مانند

[ویرایش]

۱. اذا: (... اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق...)؛ "چون به ( عزم ) نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید".
۲. ان: (... ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف...)؛ "اگر بازایستند آنچه گذشته است برایشان آمرزیده می‌شود".
۳. من: (... من یعمل سوءا یجز به...)؛ "هر کس بدی کند در برابر آن کیفر می‌بیند".
۴. مهما: (... مهما تاتنا به من آیة…)؛ "هر گونه پدیده شگرفی که برای ما بیاوری".
۵. ‌ای: (... ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی...)؛ "هر کدام را بخوانید برای او نامهای نیکوتر است".
۶. اما (به فتح همزه و تشدید میم): (... فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق…)؛ "پس کسانی که ایمان آورده‌اند می‌دانند که آن(مثل) از جانب پروردگارشان بجاست".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۳۸.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۲۳.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۲.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۱۰.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۶.    
۷. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص۴۱۱.    
۸. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص۲۱۵.    
۹. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص (۲۴۲-۱۱۹).    
۱۰. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۴، ص۱۹۵.    
۱۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص (۲۹۶-۲۹۷).    
۱۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص (۲۰۴-۲۰۵).    
۱۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۹۸.    
۱۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص (۱۷۵-۱۷۶).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ادات شرط».    جعبه ابزار