ادات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ادات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادات (علم منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای لفظ مفرد، فاقد معنای مستقل
ادات (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در ادبیات فارسی و به معنای لفظ مفرد فاقد معنای مستقل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار