ادغام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ادغام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ادغام در علوم قرآنی، حکم نون ساکن یا تنوین قبل از یرملون
ادغام در فقه، داخل کردن دو حرف همجنس یا قریب المخرج در یکدیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار