ادله فعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه دلایل قابل استناد در استنباط حکم شرعی ادله فعلی گفته می‌شود.


توضیح ادله فعلی

[ویرایش]

ادله فعلی، مقابل ادله شأنی است و به دلیل یا حجتی گفته می‌شود که بتواند بالفعل در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد.

فعلیت دلیل

[ویرایش]

فعلیت دلیل به معنای جواز استناد به آن در مقام استنباط حکم شرعی است و آن، هنگامی است که مقتضی استناد به دلیل در مقام استنباط حکم موجود بوده و مانعی نیز بر سر راه آن نباشد.

آثار استناد به ادله فعلی

[ویرایش]

آثار استناد به دلیل یا حجت فعلی، منجز بودن حکم واقعی بر مکلف در صورت اصابت دلیل به واقع و معذّریت، در صورت عدماصابت به واقع است.
[۱] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۵، برگرفته از مقاله «ادله فعلی».    


جعبه ابزار